Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID 19, děláme opatření k organizaci zápisu.


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ MARKVARTOVICE pro školní rok 2021/2022:

 • Termín a čas zápisu: příjem žádostí bude probíhat ve dnech: od 3. 5. do 5. 5. 2021 od 10:00 do 16:00 hodin

 • Průběh zápisu: zápis bude probíhat podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez přítomnosti dětí i bez přítomnosti zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:
  1. Žádost o přijetí dítěte (2 strany)
  2. Evidenční list (2 strany)
  3. Potvrzení od lékařky o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení a že je řádně očkováno (některé lékařky potvrzují na evidenční list, některé mají samostatný formulář). V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  4. Kopii rodného listu dítěte

 • Možnosti podání žádosti
  1. Osobním podáním v době zápisu ve dnech 3. - 5. května 2021 od 10:00 do 16:00 hod a to tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy (pouze předání v obálce).
  2. Do datové schránky mateřské školy: jhmkuna
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu msmarkvart@seznam.cz
  4. Poštou (rozhodné datum je datum podání na razítku pošty)

 • Pokud žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude splňovat zákonné požadavky, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k jejich odstranění. Pro podání žádosti lze využít formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dostupný na internetové adrese: ZDE Tento formulář lze rovněž vyzvednout v tištěné podobě v ředitelně MŠ po předchozí telefonické dohodě (721 638 690).

 • Jednotlivým žádostem bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Informace o přijetí žádosti, spolu s přiděleným registračním číslem bude zákonnému následně zaslána prostřednictvím e-mailu, popř. v SMS zprávě. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení v souladu s právními předpisy (zejména správním řádem, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů) a se Směrnicí o přijímání k předškolnímu vzdělávání. Dovolujeme si tímto požádat o uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail, datová schránka) alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte do žádosti.

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním formou seznamu (jednotliví uchazeči jsou zde označeni přidělenými registračními čísly) do 30 dnů od zahájení správního řízení - od podání žádosti. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách, vývěsce a na dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě a je doručováno dle správního řádu.V Markvartovicích dne 29.3.2021


Balgarová Dagmar

ředitelka MŠ Markvartovice

tel. 721 638 690 Email:msmarkvart@seznam.cz

www.ms-markvartovice.eu
Web design © 2010 Zeus