Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Markvartovice pro školní rok 2020/2021
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let věku. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Ředitelka Mateřské školy Markvartovice, příspěvkové organizace, Markvartovice 747 14, Šilheřovická 430 stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst, který je pro školní rok 2020/2021 stanoven.

Při přijímání dětí do MŠ Markvartovice, příspěvkové organizace, pro školní rok 2020/2021 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:
 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle § 34 odst. 4 školského zákona, které bydlí v Markvartovicích.
 2. 30 bodů

 3. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2020) dosáhnou čtvrtého roku věku, dle §34 odst. 3 školského zákona, které bydlí v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
 4. 20 bodů

 5. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2020) dosáhnou třetího roku věku, které bydlí v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími a zároveň které mají v MŠ již sourozence.
 6. 15 bodů

 7. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2020) dosáhnou třetího roku věku, které bydlí v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
 8. 10 bodů

 9. Děti mladší tří let, které bydlí v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny starší děti před mladšími.
 10. 5 bodů

 11. Děti, které mají bydliště mimo obec, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.
 12. 3 body


Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

V Markvartovicích dne 1. dubna 2020

Balgarová Dagmar, ředitelka MŠ Markvartovice, přísp. org

Web design © 2010 Zeus