Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Markvartovice pro školní rok 2024/2025
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let věku. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak

Ředitelka Mateřské školy Markvartovice, příspěvkové organizace, Markvartovice 747 14, Šilheřovická 430 stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst, který je pro školní rok 2024/2025 stanoven.

Při přijímání dětí do MŠ Markvartovice, příspěvkové organizace, pro školní rok 2024/2025 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:
  1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle § 34 odst. 4 školského zákona, které bydlí v Markvartovicích.

  2. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2024) dosáhnou čtvrtého roku věku, dle §34 odst. 3 školského zákona, které bydlí v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.

  3. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2024) dosáhnou třetího roku věku, s trvalým pobytem v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími a zároveň které mají v MŠ již sourozence.

  4. Děti, které před začátkem školního roku (nejpozději do 31. 8. 2024) dosáhnou třetího roku věku, s trvalým pobytem v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.

  5. Děti mladší tří let, s trvalým pobytem v Markvartovicích, přičemž budou upřednostněny starší děti před mladšími.

  6. Děti, které mají bydliště mimo obec, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.


Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

V Markvartovicích dne 7. února 2024

Balgarová Dagmar, ředitelka MŠ Markvartovice, přísp. org

Web design © 2010 Zeus